Zašto je neophodna dozvola za rad u školskom sportu i fizičkom vaspitanju dece predškolskog uzrasta?

Prema članu 27 Zakona o sportu i Pravilniku o dozvoli za rad sportskih stručnjaka lica koja rade u oblasti sporta, Pravilnika o dozvoli za rad sportskih stručnjaka u oblasti školskog sporta i fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta moraju imati dozvolu za rad izdatu od strane nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.
Dozvola za rad je neophodan uslov da bi sportski stručnjak u oblasti školskog sporta i fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta stekao pravo na rad u praksi i dobio pravo na dobijanje odgovarajuće dozvole za rad shodno Pravilnicima Saveza za školski sport Srbije.
Stručni rad u sportu, u sportskim organizacijama koje su uključene u rad u oblasti školskog sporta i fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta, mogu obavljati sportski stručnjaci koji ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o sportu i Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i poseduju dozvolu za rad predviđenu pravilima Saveza za školski sport Srbije.

Ko izdaje dozvolu za rad u oblasti školskog sporta i fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta?
Savez za školski sport Srbije u saradnji sa visokoškolskom ustanovom izdaje, obnavlja i oduzima dozvolu za rad sportskim stručnjacima u skladu sa Zakonom, ovim pravilnikom i vodi evidenciju izdatih, obnovljenih, odnosno oduzetih dozvola za rad.
Savez za školski sport Srbije utvrđuje troškove izdavanja i obnavljanja dozvole za rad, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za sport, koje plaća podnosilac zahteva za izdavanje, odnosno obnavljanje dozvole za rad, u skladu sa Zakonom.
Dozvola za rad izdata sportskom stručnjaku od strane Saveza za školski sport Srbije smatra se važećom dozvolom za rad, za period do 3 godine od dana izdavanja dozvole, u skladu sa Zakonom.

Ko može da aplicira za dozvolu za rad u u oblasti školskog sporta i fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta?
Sportski stručnjaci u oblasti školskog sporta i fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta su lica koja imaju (na osnovu člana 27 Zakona o sportu i člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja):
odgovarajuće visoko obrazovanje u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja stečeno u akreditovanim visokoškolskim ustanovama,
odgovarajući nivo stručne osposobljenosti sa posebnom stučnom osposobljenošću za rad sa decom u skladu sa Zakonom.

Koje su vrste dozvola za rad u oblasti školskog sporta i fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta?
Stručnjaci u oblasti školskog sporta i fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta se razvrstavaju prema sporstkim zanimanjima i zvanjima, u skladu sa Pravilnikom o nomenklaturi zanimanja i zvanja u sportu Republike Srbije, Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnog saradnika u osnovnoj školi i Statutom Saveza za školski sport Srbije.
Sportska zanimanja u oblasti školskog sporta i fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta su:
Sportski stručnjak u oblasti školskog sporta – profesor,
Sportski stručnjak u oblasti školskog sporta – koordinator,
Sportski stručnjak u oblasti fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta.

Uslovi za dobijanje dozvole za rad?
Savez za školski sport Srbije izdaje odgovarajuću dozvolu za rad sportskom stručnjaku na osnovu podnete dokumentacije o stepenu završenog obrazovanja, vrsti pohađanih seminara/obuke, godinama iskustva, zdravstvenom stanju, psihološkom profilu i potvrdu o uplati naknade za troškove izdavanja dozvole za rad:
ako ispunjava uslove u pogledu stručne spreme, odnosno ako ima odgovarajuće sportsko zvanje, u skladu sa Zakonom o sportu kojima se uređuje nomenklatura sportskih zanimanja i zvanja i Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja;
ako je zdravstveno sposoban za obavljanje stručnog rada u sportu, u skladu sa sportskim pravilima Saveza za školski sport Srbije. Zdravstveni pregled za sportskog stručnjaka podrazumeva Lekarsko uverenje za zaposlenje – rad sa decom i mora da obuhvati opšti internistički pregled i psihološki profil;
ako ima odgovarajuće radno iskustvo, u skladu sa programskom aktivnostima Saveza za školski sport Srbije;
ako je obavio stručno usavršavanje u skladu sa pravilima Savez za školski sport Srbije ili diplomirao sa temom iz oblasti školskog sporta ili fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta;
ako sportskom stručnjaku nije zabranjeno obavljanje stručnog rada u sportu za period važenja dozvole za rad;
ako uplati naknadu za troškove izdavanja dozvole za rad.

Kako aplicirati za dozvolu za rad?
Ukoliko želite da aplicirate za dozvolu za rad u oblasti školskog sporta i fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju
Zahtev za izdavanje dozvole za rad na obrascu 2 – Obrazac 2. aplikacioni, i Uputstvo za popunjavanje obrasca 2
Kopija diplome ili nostrifikacija diplome koji su završili školovanje van Republike Srbije kao dokaz o završenom stepenu obrazovanja
Biografija na A4 stranici na kojoj se pominju najvažnija dostignuća, rad i iskustvo u specifičnim oblastima sporta sa naglaskom na školski sport. – OBRAZAC 2.2
Potpisana i pečatirana potvrda organizacije o godinama iskustva, oblasti delovanja (godine rada u svakom od programa) i profesionalne karakteristike – kao dokaz o radnom iskustvu u oblasti za koju se traži dozvola za rad;
Izmirene finansijske obavezeu visini 3.000,00din. Uplatu izvršiti na žiro račun: Banka Intesa, tekući račun: 160-334759-40
Kopija diploma sa kurseva/seminara/obuka koje je kandidat pohađao – kao dokaz o stručnom usavršavanju
Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti da je kandidat sposoban za rad sa decom/učenicima tj. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad;
Fotografija u elektronskom formatu, na kojoj se jasno vidi lice (kao za ličnu kartu).
Psiholoska procena za rad sa decom, posle apliciranja za dozvolu za rad, Savez za školski sport Srbije će organizovati psihološku proceua za rad sa decom/učenicima i o tome blagovremeno obavestiti.
Kompletnu dokumentaciju poslati na adresu:
Savez za školski sport Srbije
Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo 2
11 070 Novi Beograd

Zahtev na obrascu 2 (u word dokumentu), biografiju na obrascu 2.2 (u word dokumentu), fotografiju u elektonskom obliku poslati na mejl: skolskisport@mos.gov.rs

Ko utvrdjuje ispunjenost uslova za izdavanje dozvole za rad?

Ispunjenost uslova propisanih ovim pravilnikom za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje dozvole za rad sportskom stručnjaku utvrđuje Komisija za dozvole za rad Saveza za školski sport Srbije, koju sačinjavaju dva člana koga imenuje odgovarajuća visokoškolska ustanova sa kojom Savez za školski sport Srbije ima zaključen ugovor o stručnoj saradnji i jednog člana koje imenuje Savez za školski sport Srbije.
Komisija za izdavanje dozvola za rad donosi odluke većinom glasova.

Komisiju čini:
prof. dr Dušan Mitić, predsednik Komisije (Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu)
prof. dr Zvezdan Savić, član Komisije, (Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu)
Borisav Stanković, prof, član Komisije
Sanja Ugren, prof, sekretar Komisije

Kako se obnavlja dozvola za rad?
Sportski stručnjak radi obnavljanja dozvole za rad podnosi zahtev Savezu za školski sport Srbije 60 dana pre isteka roka na koji je dozvola za rad izdata.
Sportskom stručnjaku se može obnoviti dozvola za rad ako je, u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom, u periodu važenja dozvole za rad obavio godišnje najmanje osam časova stručnog usavršavanja, od kojih najmanje pet iz oblasti za koju je stekao dozvolu za rad (seminari Saveza za školski sport) i ako je u tom periodu stekao stručno sportsko iskustvo u skladu sa pravnim aktima Saveza za školski sport Srbije. Tri časa stručnog usavršavanja mogu da se steknu na osnovu učestvovanja na stučnim i naučnim konferencijama koje organizuju visokoškolske ustanove Srbije i na akreditovanim ZUOV seminarima iz oblasti fizičkog vaspitanja.
Sportskom stručnjaku sa zvanjem „Sportski stručnjak u oblasti fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta – instruktor“ se može obnoviti dozvola za rad ako je, u skladu sa Zakonom i pravilnikom, u periodu važenja dozvole za rad obavio godišnje najmanje šesnaest časova stručnog usavršavanja i ako je u tom periodu stekao stručno iskustvo u skladu sa pravnim aktima Saveza za školski sport Srbije. Šesnaest bodova stručnog usavršavanja može da se stekne na osnovu učestvovanja na stučnim i naučnim konferencijama koje organizuju visokoškolske ustanove, na akreditovanim ZUOV seminarima iz oblasti fizičkog vaspitanja ili na nacionalnom seminaru koji organizuje Savez za školski sport Srbije.
Sportski stručnjak uz zahtev za obnavljanje dozvole za rad podnosi i dokaz o obavljenom stručnom usavršavanju, odnosno dokaz o stečenom odgovarajućem sportskom zvanju ili postignutom vrhunskom sportskom rezultatu.

Koliko važi licenca?
Licenca važi 3 godine i nakon tog perioda neophodno je obnoviti dozvolu za rad.

Kad prestae da važi dozvola za rad i da li se može oduzeti?
Dozvola za rad izdata sportkom stručnjaku u oblasti školskog sporta i fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta automatski prestaje da važi na dan isteka perioda na koji je izdata.
Savez za školski sport Srbije oduzima dozvolu za rad sportskom stručnjaku, i to:
Ako prestane da ispunjava uslove za izdavanje dozvole za rad propisane pravilnikom;
Ako je teže prekršio obaveze u vezi stručnog rada, utvrđene Zakonom i sportskim pravilima Saveza za školski sport Srbije;
Ako mu je pravnosnažnom sudskom odlukom izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u oblasti sporta, dok traju pravne posledice osude;
Ako mu je izrečena, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 101/05), mera trajne zabrane obavljanja funkcija u oblasti sporta zbog povrede antidoping pravila.
Savez za školski sport Srbije sportskog stručnjaka kome je oduzeo dozvolu za rad u skladu sa stavom 1 ovog člana, briše sa zvanične evidencije Saveza u roku od osam dana od dana donošenja odluke o oduzimanju dozvole za rad a u istom roku sportski stručnjak mora da vrati izdatu dozvolu za rad.

Kako izgleda dozvola za rad?
Dozvola za rad se izdaje prema obrascu formata A4 i na posebnom, plastificiranom obrascu.
Dozvola za rad obavezno sadrži: naziv nacionalnog granskog sportskog saveza koji izdaje dozvolu za rad; ime i prezime sportskog stručnjaka; redni broj dozvole za rad; datum izdavanja; rok važnosti; mesto za fotografiju sportskog stručnjaka; oblast sporta za koju se izdaje dozvola za rad; pečat i potpis predsednika komisije.

Pravilnik o dozvoli za rad sportskih strucnjaka u...

Obrazac 2

Cv Obrazac 2

Pojašnjenje kod popunjavanja obrasca 2

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:
Kako bi se obnoviča važnost dozvole za rad, neophodno je ostvariti najmanje 24 sati stručnog usavršavanja u oblasti fizičkog vaspitanja i školskog sporta. Za obnavljanje dozvole za rad u oblasti školskog sporta i fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

Osnovnu dokumentaciju:
1. Propratno pismo,
2. Zahtev za obnavljanje dozvole za rad na obrascu 2.

Prateća dokumentacija:
3. Biografija na A4 strani na kojoj se pominju najvažnija dostignuća, rad i iskustvo u specifičnim oblastima sporta sa naglaskom na školski sport – obrazac 2.2;
4. Uplatnica kao dokaz o izmirenim finansijskim obavezama u visini 3.000,00din. Uplatu izvršiti na žiro račun: Banka Intesa, tekući račun: 160-334759-40;
5. Kopija diploma (uvrerenja ili sertifikata) sa seminara/obuka koje je su u orgnanizaciji Saveza za školski sport Srbije ili su akreditovane obuke u ZUOV-u – kao dokaz o stručnom usavršavanju;
6. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad – potvrda da je kandidat sposoban za rad sa decom/učenicima;
7. Izjava da ne postoji zabrana obavljanja stručnog rada u sportu,

Ukoliko želite promeniti fotografiju na dozvoli, potrebno je dostaviti i:
8. Fotografiju u elektronskom formatu. Fotografija mora verno prikazati osobu s lica (anfas), otkrivenog čela bez šešira, marame ili kape (fotografija kao za ličnu kartu);
Ukoliko ste se doškolovali, dostavite i:
9. Kopiju diplome ili nostrifikaciju diplome za one koji su završili školovanje van Republike Srbije kao dokaz o završenom stepenu obrazovanja;

NAČIN PRIJAVLjIVANjA:
Dokumentacija se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu. Sva obavezna i prateća dokumentacija, mora biti dostavljena u jednoj koverti sa naznakom Komisiji za izdavanje dozvole za rad.
Prijava se šalje poštom na dole naznačenu adresu:

Savez za školski sport Srbije
Palata Srbija
Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo, kancelarija 432
11070 Novi Beograd
Zahtev na obrascu 2 (u word dokumentu), biografiju na obrascu 2.2 (u word dokumentu), fotografiju u elektonskom obliku poslati na mejl: skolskisport@mos.gov.rs.